روغن صنعتی   | گریس   | مواد شیمیایی

  تلفن تماس : 22020058 - 021

شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 12:13

hBN (Boron Nitride) based dispersons

نوشته شده توسط
شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 12:12

PTFE based dispersions

نوشته شده توسط
شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 12:11

MoS2 Based Dispersions

نوشته شده توسط
شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 12:11

Graphite Based Dispersions

نوشته شده توسط
شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 12:09

Miscellaneous

نوشته شده توسط
شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 12:08

Biodegradable Hydraulic Fluids

نوشته شده توسط
شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 12:08

Biodegradable Greases

نوشته شده توسط
شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 12:06

Refrigeration Compressor Fluids

نوشته شده توسط
شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 12:05

Heavy Fuel Engine Oils

نوشته شده توسط
شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 12:03

Industrial Spray Cans

نوشته شده توسط
شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 12:02

Water soluble metalworking fluids

نوشته شده توسط
شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 12:01

Rust Preventatives

نوشته شده توسط
شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 12:01

Neat/Pure metalworking fluids

نوشته شده توسط
شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 11:59

Foodgrade Hydraulic Lubricants

نوشته شده توسط
شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 11:59

Foodgrade Gear Lubricants

نوشته شده توسط
شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 11:58

Foodgrade Greases

نوشته شده توسط
شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 11:57

Other foodgrade lubricants & fluids

نوشته شده توسط
شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 11:56

Foodgrade compressor & vacuumpump fluids

نوشته شده توسط
شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 11:56

Foodgrade Spray Cans

نوشته شده توسط
شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 11:55

Foodgrade Chain & Conveyor lubricants

نوشته شده توسط
شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 11:53

Gear Lubricants

نوشته شده توسط
شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 11:53

Hydraulic Lubricants

نوشته شده توسط
شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 11:51

Heat Transfer Fluids

نوشته شده توسط
شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 11:51

Textile Lubricants

نوشته شده توسط
شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 11:49

Miscellaneous Industry

نوشته شده توسط
شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 11:47

Gas Engine Oils

نوشته شده توسط
شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 11:46

Gas and Steam Turbine Oils

نوشته شده توسط
شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 11:45

transformer Oils

نوشته شده توسط
شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 11:44

Way Guide Lubricants

نوشته شده توسط
شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 11:44

Silicon Oils

نوشته شده توسط
شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 11:42

Concrete Mould Release Agent

نوشته شده توسط
شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 11:40

Air Compressor Fluids

نوشته شده توسط
شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 11:39

Gas Compressor Fluids

نوشته شده توسط
شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 11:38

Vacuum Pomp Fluids

نوشته شده توسط
شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 11:35

High Temperature Chain Lubricants

نوشته شده توسط
شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 11:35

Other Chain lubricants

نوشته شده توسط
شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 11:34

Chain Lubricant Spray Cans

نوشته شده توسط
شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 11:33

Water Resistant Chain Lubricants

نوشته شده توسط

PTFE/PFPE (fluorinated) grease

نوشته شده توسط

Lithium Greases

نوشته شده توسط

Lithium Complex

نوشته شده توسط

Calcium Greaes

نوشته شده توسط

Bentonite Greases

نوشته شده توسط

Barium Complex Greases

نوشته شده توسط

Aluminium Complex Greases

نوشته شده توسط

Calcium Sulfonate Greases

نوشته شده توسط

Polyrea

نوشته شده توسط

Inorganic Greases

نوشته شده توسط

Calcium Complex

نوشته شده توسط

Lithium Calcium Greases

نوشته شده توسط